O JEDINICI

05.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

O internoj reviziji

Interna revizija je neovisna i objektivna konzultantska aktivnost kreirana s ciljem ojačavanja vrijednosti i unapređenja poslovanja organizacije. Pomaže organizaciji ostvariti svoje ciljeve osiguravajući sistematičan i disciplinaran pristup procjeni i poboljšanju učinkovitosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima rukovođenja.

Jedinica za internu reviziju u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine sukladno članku 4. Povelje interne revizije Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj: 01-50-2-1227/15 od 1.6.2015. godine, ne vrši poslove u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine koji nisu u svezi s funkcijom interne revizije.

Profesionalnost internih revizora ogleda se u objektivnosti i nepristrasnosti stručne procjene postojećeg stanja sustava internih kontrola primjenom revizijskih standarda, te u kvaliteti i praktičnosti preporuka za poboljšanje procesa upravljanja rizicima, kontrola i poslovanja u Ministarstvu.

Sustav interne revizije (IR) je dio sustava javne interne financijske kontrole (PIFC – Public Internal Financial Control) koju je razvila Europska komisija i koji ima za cilj da državama u procesu pridruživanja EU, pruži pomoć u razumijevanju i primjeni dobro razvijenih i efikasnih sustava interne kontrole.

Obveza Bosne i Hercegovine na polju interne revizije utvrđena je člankom 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, u dijelu pod nazivom „Suradnja u području revizije i financijske kontrole“ (''Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori'', broj 10/08).

Okvir PIFC-a čine tri stuba koja bi trebala osigurati dovoljno sinergijskih učinaka kako bi se postiglo dovoljno razgovijetno uvjerenje da interne kontrole funkcioniraju valjano i učinkovito, a to su:

 • Funkcionalno neovisna i decentralizirana interna revizija (IR) - kao pomoć rukovoditelju institucije koja vrši preglede internih kontrola,
 • Financijsko upravljanje i kontrola (FUK) - uz jačanje odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije te ekonomično i učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u instituciji
 • Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) je zasebna jedinica, koja razvija i usmjerava proces PIFC-a.

Sustav interne revizije u institucijama BiH, pored Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12) definira i Strategija za provođenje javne interne financijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na svojoj 110. sjednici održanoj 30.12.2009. godine, koja, između ostalog, predviđa razvoj decentralizirane interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine.

Djelokrug Jedinice za internu reviziju

Sukladno Odluci CHJ Ministarstva financija i trezora  BiH o kriterijima za uspostavu jedinica interne revizije u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 49/12 i 69/17), te na temelju podataka iz Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, Jedinica za internu reviziju Ministarstva civilnih poslova BiH nadležna je za obavljanje funkcije interne revizije za sljedeće institucije - korisnike usluga interne revizije:

 1. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
 2. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
 3. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
 4. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine
 5. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
 6. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine
 7. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost
 8. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika
 9. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
 10. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini - BHMAC

Cilj interne revizije je pružanje usluga koje trebaju pomoći rukovodstvu u efikasnom izvršavanju obveza, provjeravajući je li provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, naputke za rad, interne akte i ugovore i druge propise, dajući preporuke i savjete u svezi s aktivnostima koji su predmet revidiranja. Interna revizija pomaže korisniku usluga interne revizije u ostvarivanju ciljeva primjenom sistematičnog i discipliniranog pristupa ocjeni i poboljšanju efikasnosti procesa upravljanja rizikom, kontrolama i procesima rukovođenja.

Funkcija interne revizije sukladna je principima neovisnosti i objektivnosti, kompetentnosti i dužne profesionalne pozornosti, te principima povjerljivosti i integriteta, na način propisan Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i standardima interne revizije.

Izvršavanje poslova interne revizije će biti sukladno metodologiji interne revizije definirane Priručnikom o internoj reviziji koji je izdala Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Funkcija interne revizije obavljat će se uz puno poštivanje Etičkog kodeksa za interne revizore u institucijama BiH.

Procedure i aktivnosti interne revizije

U temeljne zadaće interne revizije spadaju:

 • strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje interne revizije;
 • testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija;
 • izvješćivanje o rezultatima i davanje preporuka s ciljem poboljšanja poslovanja;
 • pregled praćenja i izvršavanje preporuka interne revizije koje su prethodno dostavljene menadžmentu;
 • izradu i izvršenje proračuna potrebnog za ostvarivanje ciljeva funkcije interne revizije.

Rukovoditelj institucije ima isključivo ovlaštenje inicirati posebne zadaće, savjetodavnog karaktera koji se odnose na internu reviziju, a koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije.

Jedinica interne revizije

Rukovoditelj interne revizije Said Piralić

Interni revizor Predrag Veljo