DOKUMENTI

31.01.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sporazumi o vršenju funkcije interne revizije

Za obavljanje zakonom propisane funkcije Jedinice za internu reviziju obezbjeđeni su Sporazumi o vršenju funkcije interne revizije sa korisnicima usluga interne revizije kako slijedi:

 1. Agencija za antidoping kontrolu BiH
 2. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
 3. Agencija za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje BiH; broj: 01-16-3-486/18; 28.05.2018.godine, broj: 13-16-5-1304/18 od 24.05.2018.godine
 4. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
 5. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
 6. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost
 7. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 13-16.1-22/18-10 od 29.05.2018.godine; broj: 13-16-5-1308/18 od 24.05.2018.godine
 8. Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja; broj:04-16-1-952-1/18 od 22.06.2018.god.; broj: 13-16-5-1309/18; 24.05.2018.godine
 9. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC

Zakonodavni okvir

Zakonski i podzakonski propisi na kojima se zasniva funkcionisanje interne revizije u institucijama BiH i na osnovu koje postupa Jedinica za internu reviziju Ministarstva civilnih poslova BiH jeste: 

 1. Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12)
 2. Etički kodeks / Kodeks profesionalne etike internih revizora („Službeni glasnik BiH“, br. 82/11) - sadrži načela i pravila kojih su se dužni pridržavati interni revizori kako bi u obavljanju svojih zadataka bili nezavisni, objektivni i pošteni.
 3. Povelja interne revizije („Službeni glasnik BiH“, br. 82/11) - uređuje opšti pristup interne revizije, svrhu i cilj, nezavisnost, ulogu i djelokrug interne revizije, odgovornost rukovodioca jedinice za internu reviziju/internog revizora, kao i ovlaštenja pristupa dokumentaciji, kadrovima i fizičkoj imovini koja je relevantna za obavljanje angažovanja, te definiše obim aktivnosti interne revizije, izvještavanje i postupke u slučaju identifikovanja indikatora prevare.
 4. Sporazum o vršenju interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 73/12) - predstavlja pisani akt kojim se definiraju međusobni odnosi između jedinice interne revizije i institucije kojoj se pružaju usluge interne revizije, njihova prava i obaveze, kao i odgovornost internih revizora i zaposlenih u datoj instituciji, te cilj i način pružanja konsultantskih usluga interne revizije u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se tretira ova problematika
 5. Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije („Službeni glasnik BiH“, br. 82/11) - definiše metodologiju rada i obavljanja interne revizije u institucijama/budžetskim korisnicima koji se finansiraju iz budžetskih sredstava institucija Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH.
 6. Odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/12 i 69/17),
 7. Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 81/12 i 99/14), 
 8. Program obuke i certificiranja internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 7/15),
 9. Uputstvo o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 97/15),
 10. Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 56/17),
 11. Odluka o usvajanju standarda interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 93/17) 

Pored objavljenih Međunarodnih standarda za profesionalnu praksu interne revizije (u daljem tekstu: Standardi), interni revizori u svom radu postupaju i koriste i druge akte (pravilnike, procedure, smjernice i sl.), ali i druge standarde i smjernice koji su primjenjivi za rad internih revizora, kao što su to pojedine INTOSAI i ISSAI smjernice i standardi, a koje je Koordinacioni odbor vrhovnih revizorskih institucija objavio kroz Odluku o preuzimanju okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija – ISSAI okvira u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 38/11).