Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О ЈЕДИНИЦИ

05.06.2020

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

О интерној ревизији

Интерна ревизија је независна и објективна консултантска активност креирана с циљем ојачавања вриједностии унапређења пословањa организације. Помаже организацији да оствари своје циљеве осигуравајући систематичан и дисциплинаран приступ процјени и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролама и процесима руковођења.

Јединица за интерну ревизију у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине у складу са чланом 4. Повеље интерне ревизије Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине број: 01-50-2-1227/15 од 01.06.2015. године, не обавља послове у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине који нису у вези са функцијом интерне ревизије.

Професионалност интерних ревизора огледа се у објективности и непристрасности стручне процјене постојећег стања система интерних контрола примјеном ревизијских стандарда, те у квалитету и практичности препорука за побољшање процеса управљања ризицима, контрола и пословања у Министарству.

Састав интерне ревизије (ИР) је дио система јавне интерне финансијске контроле (PIFC – Public Internal Financial Control) коју је развила Еропска комисија и који има за циљ да државама у процесу придруживања ЕУ, пружи помоћ у разумијевању и примјени добро развијених и ефикасних система интерне контроле.

Обавеза Босне и Херцеговине на пољу интерне ревизије утврђена је чланом 90. Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица и Босне и Херцеговине, у дијелу под називом „Сарадња у области ревизије и финансијске контроле“ (''Службени гласник БиХ - Међународни уговори'', број 10/08).

Оквир PIFC -а чине три стуба која би требало да обезбиједе довољно синергијских учинака како би се постигло довољно разговијетно увјерење да интерне контроле функционишу ваљано и ефикасно, а то су:

 • Функционално независна и децентрализована интерна ревизија (ИР) - као помоћ руководиоцу институције која обавља прегледе интерних контрола,
 • Финансијско управљање и контрола (ФУК) - уз јачање одговорности за остваривање циљева институције те економично и ефикасно функционисање система финансијског управљања и контроле у институцији
 • Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ) је засебна јединица, која развија и усмјерава процес PIFC -а.

Систем интерне ревизије у институцијама БиХ, поред Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08 и 32/12) дефинише и Стратегија за провођење јавне интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на својој 110. сједници одржаној 30.12.2009. године, која, између осталог, предвиђа развој децентрализоване интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине.

Надлежност Јединице за интерну ревизију

У складу са Одлуком ЦХЈ Министарства финансија и трезора БиХ о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ (Службени гласник БиХ, број: 49/12 и 69/17), те на основу података из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, Јединица за интерну ревизију Министарства цивилних послова БиХ надлежна је за обављање функције интерне ревизије за сљедеће институције - кориснике услуга интерне ревизије:

 1. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине
 2. Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине
 3. Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
 4. Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине
 5. Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине
 6. Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и Херцеговине
 7. Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну безбиједност
 8. Комисија за очување националних споменика
 9. Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини
 10. Центар за уклањање мина у Босни и Херцеговини - БХМАК

Циљ интерне ревизије је пружање услуга које требају помоћи руководству у ефикасном извршавању обавеза, провјеравајући је ли провођење управљачких и контролних механизама одговарајуће, економично и досљедно у односу на законске прописе, упутства за рад, интерне акте и уговоре и друге прописе, дајући препоруке и савјете у вези с активностима који су предмет ревидирања. Интерна ревизија помаже кориснику услуга интерне ревизије у остваривању циљева примјеном систематичног и дисциплинираног приступа оцјени и побољшању ефикасности процеса управљања ризиком, контролама и процесима руковођења.

Функција интерне ревизије у складу је са принципима независности и објективности, компетентности и дужне професионалне одговорности, те принципима повјерљивости и интегритета, на начин прописан Законом о интерној ревизији институција БиХ и стандардима интерне ревизије.

Извршавање послова интерне ревизије ће бити у складу са методологијом интерне ревизије дефинisane Приручником о интерној ревизији који је издала Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.

Функција интерне ревизије обављаће се уз пуно поштовање Етичког кодекса за интерне ревизоре у институцијама БиХ.

Процедуре и активности интерне ревизије

У основне задатке интерне ревизије спадају:

 • стратешко (трогодишње) и годишње планирање интерне ревизије;
 • тестирање, испитивање и оцјена података и информација;
 • извјештавање о резултатима и давање препорука с циљем побољшања пословања;
 • преглед праћења и извршавање препорука интерне ревизије које су претходно достављене менаџменту;
 • израду и извршење буџета потребног за остваривање циљева функције интерне ревизије.

Руководилац институције има искључиво овлашћење да предлаже посебне задатке, савјетодавног карактера, који се односе на интерну ревизију, а који нису обухваћени годишњим планом интерне ревизије.

Јединица интерне ревизије

Руководилац интерне ревизије Саид Пиралић

Интерни ревизор Предраг Вељо