30.01.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

O MINISTARSTVU

Ministarstvo Civilnih Poslova je nadležno za: poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave, postupak evidencije registracije vozila, deminiranje.

Također je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definisanja strategije na međunarodnom planu u područjima: zdravstva i socijalne zaštite, penzija, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra; protokolarne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra; pripremu sjednica Stručnog kolegija i sprovođenje zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva; praćenje i upoznavanje ministra sa dinamikom izvršenja obaveza organizacijskih jedinica; usmjerava rad organizacijskih jedinica; pregledanje pošte Ministarstva i njeno signiranje i dostavljanje u rad osnovnim organizacionim jedinicama; organizuju sastanci između rukovodilaca organizacija u okviru Ministarstva i ministra i zamjenika ministra; savjetuje ministra, zamjenika ministra i sekretara Ministarstva, kao i ostale rukovodeće službenike oko dinamike i smjernica za izvršavanje obaveza organizacijskih jedinica; usaglašavanje stavova i priprema predstavnika Ministarstva koji su delegirani da uzmu učešće na međunarodnim i domaćim skupovima ispred Ministarstva; staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva; utvrđuju prioriteti u radu Ministarstva; primanje i evidentiranje pošte upućene ministru, vođenje evidencije povjerljivih i strogo povjerljivih dokumenata; obezbjeđenje blagovremene dostave materijala za sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanke s diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija; poslove obezbjeđenja prijevoda sa stranih jezika na jezike u službenoj upotrebi u BiH prilikom prijema stranih delegacija, koordiniranje u radu organizacijski  jedinica u vršenju funkcije Ministarstva; obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe ministra.

 

Član 9. 

U Kabinetu zamjenika ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu materijala, prijedloga i mišljenja za potrebezamjenika ministra; protokolarne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti zamjenika ministra; pripremu sjednica i sprovođenje zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva za potrebe zamjenika ministra; praćenje i upoznavanje zamjenika ministra sa dinamikom izvršenja obaveza organizacijskih jedinica; primanje i evidentiranje pošte upućene zamjeniku ministra; osiguranje blagovremene dostave materijala za sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sastanke s diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Bosni i Hercegovini i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija; stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe zamjenika ministra.

 

Član 10.

U Uredu sekretara Ministarstva  obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje funkcije sekretara Ministarstva; koordiniranje organizacijskih jedinica u vršenju funkcije Ministarstva; priprema i izrada plana i programa rada Ministarstva i praćenje realizacije plana i programa rada Ministarstva po organizacijskim jedinicama; analiza rada Ministarstva i priprema izvještaja o radu Ministarstva; praćenje materijala iz nadležnosti Ministarstva koji se upućuju za sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; praćenje zaključaka Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH u vezi materijala iz nadležnosti Ministarstva; praćenje realizacije zaključaka Stručnog kolegija Ministarstva; praćenje načina korištenja finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Ministarstvu s ciljem osiguranja zakonitosti rada; organiziranje i praćenje sjednica koordinacijskog kolegija, kao i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Ureda sekretara Ministarstva.

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH – ORGANIOGRAM