Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

30.01.2019

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

О МИНИСТАРСТВУ

1.6.2020.

Министарство цивилних послова је конституисано од сљедећих сектора:

  • Сектор за правне, кадровске и опште послове
  • Сектор за финансијско-материјалне послове
  • Сектор за држављанство и путне исправе
  • Сектор за рад, запошљавање, социјалну заштиту и пензије
  • Сектор за образовање
  • Сектор за науку и културу
  • Сектор за спорт
  • Сектор за геодетске, геолошке и метеоролошке послове
  • Јединица за интерну ревизију
  • Комисија за деминирање

 

 

Министарство се посебно стара за: послове држављанства, упис и евидентирање грађана, заштиту личних података, пријављивање пребивалишта и боравишта, личне исправе, путне исправе, поступак евидентирања и  регистровање возила.

Министарство сестара о пословима који су у надлежности Босне и Херцеговине, и који се односе на утврђивање основних принципа координирања активности, усклађености планова ентитетских органа власти и дефинисање стратегија на међународном нивоу у областима: здравства и социјалне заштите, пензија, науке и образовања, рада и запошљавања, културе и спорта, геодетских, геолошких и метеоролошких послова.

У Кабинету министра обављају се послови који се односе на: припрему материјала, савјетнички послови; протоколарни послови у вези  реализовања програма активности министра; припреме сједница Стручног колегија и провођења закључака Стручног колегија Министарства; праћење и упознавање министра са динамиком извршења обавеза организационих јединица; усмјерава рад организационих јединица; прегледа поште Министарства, сигнира и доставља у рад основним организационим јединицама; организују састанци између руководиоца организација у оквиру Министарства и министра и замјеника министра; савјетодавни послови министру, замјенику министра и секретару Министарства, и осталим руководећим службеницима у вези динамике и смјерница за извршење обавеза организационих јединица; усаглашавање ставова и припрема представника Министарства који су делегирани за међународне и домаће скупове; старање о транспарентности рада Министарства; утврђивање приоритета рада Министарства; примање и евидентирање поште упућене министру, вођење евиденције повјерљивих и строго повјерљивих докумената; благовремено достављање материјала за сједнице Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Савјета министара Босне и Херцеговине, састанци с дипломатско-конзуларним представништвима у Босни и Херцеговини и представницима других међународних организација; послови превода са свјетских на језике у службеној употреби у БиХ за потребе Министарства и за пријем страних делегација; стручни, административни и технички послови за потребе министра.

                                                               
Члан 9. 

У Кабинету замјеника министра обављају се послови који се односе на: припрему материјала, приједлога и мишљења за потребе замјеника министра; протоколарни послови у вези реализовања програма активности замјеника министра; припрема сједница и провођење закључака Стручног колегија Министарства за потребе замјеника министра; праћење и упознавање замјеника министра са динамиком извршења обавеза организационих јединица; примање и евидентирање поште упућене замјенику министра; старање о благовременом достављању материјала за сједнице Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Савјета министара Босне и Херцеговине, састанке с дипломатско-конзуларним представништвима у Босни и Херцеговини и представницима других међународних организација; стручни, административни и технички послови за потребе замјеника министра.

Члан 10.

У Уреду секретара Министарства обављају се послови који се односе на: остварење функције секретара Министарства; координирање организационих јединица у обављању функције Министарства; припрема и креирање плана и програма рада Министарства и праћење реализације плана и програма рада Министарства по организационим јединицама; анализа рада Министарства и припрема извјештаја рада Министарства; праћење материјала из надлежности Министарства који се упућују за сједнице Предсједништва Босне и Херцеговине, Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Савјета министара Босне и Херцеговине; праћење закључака Предсједништва БиХ, Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ  у вези материјала из надлежности Министарства; праћење реализовања закључака Стручног колегија Министарства; праћење начина коришћења финансијских, материјалних и људских потенцијала у Министарству с циљем обезбјеђивања законитости рада; организовање и праћење сједница координационог колегија, као и административно-технички послови за потребе Уреда секретара Министарства.

 

 

                                                              ОРГАНИГРАМ

 

СЕКРЕТАР

МИНИСТАРСТВА

                  МИНИСТАР

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

                  КАБИНЕТМИНИСТРА

                  ЗАМЈЕНИК МИНИСТРА

                  КАБИНЕТ ЗАМЈЕНИКА   МИНИСТРА