Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке на основу међународних споразума за 2022. годину између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије

29.09.2022

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

На основу члана 7. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи и члана 8. става (1)  Одлуке о критеријумима за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке на основу међународних споразума за 2022. годину, (“Службени гласник БиХ”, број 56/22), Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, објављује 

 

                                                       ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу средстава из текућег гранта за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке на основу међународних споразума за 2022. годину

између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије

 

Предмет јавног конкурса

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посјета истраживача (трошкови путовања и боравка) који се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката с циљем научне и технолошке сарадње двије земље.

 

Циљ програма

  • Финансирање мобилности истраживача у оквиру заједничких истраживачких пројеката с циљем да се стимулише међународна сарадња у истраживањима
  • Пружање прилике истраживачима да сарађују у међународном окружењу и да развијају своје научне каријере, нарочито када су у питању истраживачи у раној фази каријере, средњој фази те жене истраживачи.

 

  1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, у име босанскохерцеговачке стране и Федерално Министарство науке, образовања и истраживања Републике Аустрије, које представља Аустријска агенција за међународну мобилности и сарадњу у образовању, науци и истраживању (OeAD), у име аустријске стране, координишу активности којима се спроводи Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи.

Пројектни приједлози морају бити поднесени у Аустрији (OeAD GmbH) и у Босни и Херцеговини. 

Конкурсом су обухваћени пројекти научне и технолошке сарадње у свим научним дисциплинама и тематским областима.

 

  1. ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

(1)       Право на подношење пројеката на основу овог гранта имају научно истраживачке организације и институције у Босни и Херцеговини које су законима или другим  прописима регистроване за обављање научно истраживачке и истраживачко развојне дјелатности.

(2)       Субјекти из става (1) овог члана за учествовање у заједничким пројектима треба да обезбиједе писану сагласност партнера на апликационом обрасцу.

(3)       Вођа/координатор пројекта може поднијети само једну пријаву пројекта.

(4)       Вођа/координатор пројекта мора имати звање доктора наука.

 

  1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Период реализације пројеката је до двије године, од јануара 2023. године до децембра 2024. године.

  

  1. ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Средства за текући грант за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке, за 2022. годину, у износу од 100.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства за 2022. годину на позицији „Текући трансфери и грантови“ и не могу бити прекорачена.

Средства се додјељују путем јавног конкурса и у складу с критеријумима дефинисаним Одлуком о критеријумима, за суфинансирање међусобних посјета (трошкови путовања и боравка) истраживача из БиХ и истраживача из Републике Аустрије, који ће изводити заједничке истраживачке пројекте.

Средства се додјељују намјенски кориснику средстава за конкретан пројекат у складу с Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине те није могуће вршити накнадну промјену корисника средстава, нити промјену самог пројекта (нпр. умјесто изабраног предложити други пројекат односно вршити пренамјену додијељених средстава).

Заједнички пројекти сарадње ће бити финансирани од стране Федералног Министарства образовања, науке и истраживања Републике Аустрије и Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине.

У складу са Споразумом између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи члан 4. став (2) финансијска подршка за билатералне пројекте обезбједиће се на начин тако да ће свака страна покривати путне трошкове за особе које шаље и трошкове смјештаја за госте и по потреби ће помагати у проналаску адекватног смјештаја.

Укупан износ средстава који се додјељује по основу овог гранта је 100 000 КМ.

-У Босни и Херцеговини пројектна пријава се може поднијети за максималан износ до 10. 000 КМ по пројекту (у противвриједности Евра), односно до 5000 КМ по пројекту годишње.

 

Средства ће се додјељивати за:

- Међународни трошкови путовања за босанскохерцеговачке истраживаче, настале на најекономичнији начин поштујући економске цијене превоза.

- Трошкови смјештаја за Аустријске истраживаче у Босни и Херцеговини у износу до 160 КМ (у противвриједности Евра) – по дану до 14 дана или  максимално до 1 600 КМ (у противвриједности Евра) – по мјесецу за дугорочне посјете између 14 дана и максимално до три мјесеца.

 

Максимално до 10 заједничких пројеката ће бити подржано у оквиру овог позива.

 

Напомена:

о         Ако ваша пријава буде успјешна, биће вам финансиране само активности у

       оквиру дјелокруга смјерница.

о         Научно и финансијско извјештавање о пројекту је ОБАВЕЗНО

о         Истраживачки боравци у обје земље су ОБАВЕЗНИ.

 

  1. ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА

 

На подносиоцима пријава је да сами пронађу своје партнере на истраживању.

Приједлози који не буду поднијети у обје земље неће се узимати у разматрање за финансирање. Процедура позива за подношење пријава подразумијева висок ниво компетитивности, због чега пријављивање не гарантује финансирање.

Заједничке приједлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују координаторима Програма за обје стране.

 

  1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

а)        Попуњен, потписан и од стране подносиоца захтјева овјерен Апликациони образац

б)        Aктуелни извод из регистра надлежног органа у којем је регистриран подносилац пројекта, не старији од три мјесеца (оригинал или копија овјерена од стране надлежног органа),

ц)        Кратки CV за сваког члана пројектног тима

д)        Листа релевантних радова објављених у посљедњих пет година за све чланове пројектног тима

е)        Кратки опис партнерских институција

ф)       Доказ о учешћу у међународним програмима

г)        Перспектива даље сарадње

х)        План размјене истраживача

и)        Кратки опис пројектних задатака за све чланове пројектног тима (Аустрија и Босна и Херцеговина)

Документација од тачке а) до и) се доставља истим редослиједом како је наведено  мора бити увезана у цјелину (као књига или спирални увез) тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замјењивати појединачни листови.

     Документација која не буде увезана на начин дефинисан претходним ставом неће бити  узета у разматрање и сматраће се неуредном.

Пријаве пројеката на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети са веб странице Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине www.mcp.gov.ba.

Истраживачи из Босне и Херцеговине за учешће у заједничким пројектима морају да обезбиједе и писану сагласност аустријског партнера на апликационом обрасцу.

Партнери из Аустрије пријаве предају у Републици Аустрији OeAD - Austria's Agency for Education and Internationalisation искључиво електронски.

 

7. ИЗБОР ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА И КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕНУ

 

Приједлози пројеката вредноват ће се према елиминационим, општим и специфичним критеријумима.

Елиминациони критеријумиза одбијање захтјева су:

1. Пријава није поднесена у року.

2. Поднесена је непотпуна и неточна документација наведена у натјечају.

3. Обрасци за пријаву нису у потпуности попуњени, недостају кључне информације о пројекту

4. Вођа/Координатор пројекта поднио је више од једне пријаве.

 

Општи критеријуми

1. Квалитет пројектног приједлога (од 1 до 5 бодова);

2. Компетентност координатора и чланова тима конзорција (искуство у управљању пројектима, број објављених научних радова у референтним часописима) (од 1 до 5 бодова);

3. Досадашњи рад на пројектима у Оквирним програмима Европске уније за истраживање и технолошки развој, те програмима КОСТ и ЕУРЕКА (од 1 до 5 бодова).

4. Пројекти имају потенцијал побољшати своју примјену кроз оквирне програме Еуропске уније, тј. остварили су или потенцијално умрежавање с познатим међународним истраживачким инфраструктурама или препознатљивим међународним истраживачким тимовима (5 бодова).

 

Специфични критеријуми

Пројектне пријаве ће добити и до 10 бодова додатно, ако укључује младе истраживаче (за истраживаче са искуством до десет година након доктората) (+5 поена) и/или жене истраживаче (+5 бодова) (маx. 10 бодова)

Заједничка комисија за научно технолошку сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије извршиће избор пројеката за финансирање.

Документација из тачке 6. доставља се у затвореној коверти, истим редослиједом како је то горе наведено, ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ Министарству, са назнаком

 

Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке на по основу међународних споразума  за 2022. годину Министарство цивилних послова,

Трг БиХ 1, 71 000 Сарајево.

 

Јавни конкурс је отворен од 29. септембра 2022. године до 14. октобра 2022. године.

 

Допуна документације која стигне у року у коме је објављен јавни конкурс ће се прихватити, а која стигне након затварања јавног конкурса неће се прихватити.

Неблаговремене и непотпуне пријаве не узимају се у разматрање.

 

  1. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

 

Обавјештења

Подносиоци, који су учествовали у конкурсу, а чије пријаве нису стигле благовремено, које су неуредне или непотпуне, односно нису испунили критеријуме у довољном омјеру за вредновање и рангирање поднесених пројеката, биће обавијештени путем службене интернет странице Министарства.

Подносиоци, који су учествовали у конкурсу, којима су додијељена средства из гранта за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке за 2022. годину сматрају се обавијештенима објављивањем одлуке о додјели средстава у “Службеном гласнику БиХ” и на службеној интернет страници Министарства.

 

Уговор о коришћењу додијељених средстава

 

Министарство ће с корисницима средстава закључити уговор којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе уговорних страна.

Ако корисник средстава не прихвати услове прописане уговором губи право на коришћење средстава, те је у том случају дужан писано обавијестити Министарство у року од 7 дана.

 

Извјештаји о утрошку средстава

 

Наративни и финансијски извјештај о утрошку средстава босанскохерцеговачки истраживачи подносе Министарству, након прве године реализације пројекта на обрасцу који је саставни дио конкурса (Прилог 3) и финални извјештај најкасније 30 дана након завршетка пројекта, на обрасцу који је саставни дио конкурса (Прилог 4).

Финансијски извјештај обавезно садржи копије оригиналних фискалних и осталих прописаних рачуноводствених исправа за све трошкове настале по одобреном пројекту у складу с важећим законским прописима који регулишу ову област.

Ако корисник средстава не достави извјештај о утрошку средстава у складу са одредбама Одлуке о критеријумима, Министарство ће затражити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи, у супротном покреће поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у периоду од три године.

Ако се установи ненамјенско трошење дозначених средстава  апликант је дужан извршити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи, у супротном покренут ће се поступак пред надлежним органом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у периоду од три године.

Ако корисник није утрошио цјелокупна дозначена средства за реализацију одобреног пројекта, дужан је да изврши поврат неутрошених средстава уплатом истих на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана завршетка пројекта уз образложење. Ако се средства не уплате у наведеном року покреће се поступак пред надлежним органом против корисника средстава који није оправдао дозначена средства и забрањује се аплицирање истом на конкурсе које расписује Министарство у периоду од три године.

 

Одлука о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта за реализацију пројеката билатералне сарадње у области науке на основу међународних споразума за 2022. годину може се преузети на веб страници Министарства:

 

Прилог 1) Апликациони образац

Прилог 2) Евалуациони образац

Прилог 3) Образац за извјештај након прве године реализације пројекта

Прилог 4) Образац за финални извјештај