Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

O sektoru


Oblast rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini u nadležnosti je entiteta (Republika Srpska), podijeljenoj nadležnosti entiteta i kantona (Federacija BiH), odnosno u nadležnosti Brčko Distrikta BiH.

U Federaciji BiH postoji Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te deset kantonalnih ministarstava koje reguliraju ovu oblast, Federalni zavod za zapošljavanje i deset kantonalnih zavoda za zapošljavanje, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i deset kantonalnih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje. U Republici Srpskoj postoji Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, dok u Brčko Distriktu BiH djeluje Odjel za zdravstvo i ostale usluge, te Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu pri Vladi Brčko Distrikta BiH i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta. Na državnom nivou postoji Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Ministarstvo civilnih poslova koordinira aktivnosti u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija na nivou Bosne i Hercegovine, a aktivnosti se provode kroz djelovanje Sektora za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije.

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine ima ulogu u koordinaciji u ovim oblastima. Aktivnosti su usmjerene na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti, definiranje strategija na međunarodnom planu i osiguravanje efikasne razmjene podataka i saradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije sastoji se od dva odsjeka:

  1. Odsjek za rad i zapošljavanje
  2. Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije u saradnji s nadležnim entitetskim  vlastima obavlja sljedeće zadatke:

  • Koordinacija i razmjena podataka: utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti koje se odnose na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu
  • Bilateralni sporazumi: Izrada nacrta/prijedloga bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju
  • Konvencije:aktivnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine konvencijama i prihvaćanju preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR), priprema i podnošenje izvještaja o primjeni ratificiranih konvencija i prihvaćanje preporuka MOR, podnošenja izvještaja o konvencijama i preporukama MOR koje nisu prihvaćene, učestvovanje u pripremi tekstova konvencija i preporuka MOR.
  • Međunarodne obveze: aktivnosti izrade izvještaja o provođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju s ciljem ispunjavanja međunarodnih obaveza i drugih poslova u skladu s članom 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH.

Nadležnosti u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini su podijeljene između državnog, entitetskog, kantonalnog i lokalnog nivoa.

Državni nivo:

- Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti u području rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina na državnoj razini. Ovo ministarstvo surađuje s entitetskim ministarstvima  i drugim relevantnim institucijama kako bi osigurali harmonizaciju politika i standarda u području rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina.

Entitetski nivo:

- U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), nadležnosti su podijeljene između Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i kantonalnih ministarstava.

- U Republici Srpskoj (RS), Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS imaju centralnu ulogu u kreiranju i implementaciji politika, regulativa i programa iz oblasti rada, zapošljavanja, socijale zaštite i penzija.

Distrikt Brčko:

-  Brčko Distrikt ima odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu i Odjel za zdravstvo koje je odgovorno za politiku i usluge na teritoriji distrikta.

Kantonalni nivo:

Kantonalna ministarstva implementiraju politike, strategije i regulative na lokalnom nivou.

Lokalni nivo:

- Općine i gradovi imaju određene nadležnosti u oblasti rada i zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija.

Zavodi i službe za zapošljavanje, centri za socijalno rad, zavodi za penzijsko i invalidsko osiguranje

- Zavodi za zapošljavanje, centri za socijalni rad i zavodi za penzijsko i invalidsko osiguranje, djeluju unutar okvira definiranih od strane entitetskih i kantonalnih ministarstava.

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

Održan sastanak predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH sa koordinatoricom Međunarodne organizacije rada (ILO) u Bosni i Hercegovini

Pročitaj  

Evropska agencija za sigurnost i zdravlje upozorava na rizike na radnom mjestu zbog previsokih temperatura

Više  

Održan sastanak u okviru EUSAIR-a

Više  

Održan sastanak predstavnika Ministarstva civilnih poslova s predstavnicima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Više