Sektor za zdravstvo

 

European Joint Action on Vaccination - JAV European Joint Action on Vaccination - JAV
InfAct InfAct
Jahhe Jahhe

O sektoru


Oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini u nadležnosti je entiteta (Republika Srpska), podjeljenoj nadležnosti entiteta i kantona (Federacija BiH), odnosno u nadležnosti Brčko Distrikta BiH.

U Bosni i Hercegovini su na snazi tri Zakona o zdravstvenoj zaštiti i tri Zakona o zdravstvenom osiguranju. U Federaciji BiH postoji Federalno ministarstvo zdravstva i 10 kantonalnih ministarstava zdravstva, te Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Republika Srpska ima Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja, dok u Brčko Distriktu BiH djeluje Odjel za zdravstvo i ostale usluge pri Vladi Brčko Distrikta BiH, te Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH. Na entitetskom nivou formirane su i agencije za akreditaciju u zdravstvu i to Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH i Agencija za certifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske.

Ministarstvo civilnih poslova koordinira aktivnosti u oblasti zdravstva na nivou Bosne i Hercegovine, a aktivnosti se provode kroz djelovanje Sektora za zdravstvo.

Sektor za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine ima ulogu u koordinaciji zdravstvenih politika na državnom nivou. Aktivnosti su usmjerene na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti, definiranje strategija na međunarodnom planu i osiguravanje efikasne razmjene podataka i saradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Sektor za zdravstvo sastoji se od dva odsjeka:

 1. Odsjek za statističko analitičke poslove i izvještavanje
 2. Odsjek za europske integracije i međunarodnu suradnju

Odsjek za statističko analitičke poslove i izvještavanjeu saradnji sa nadležnim zdravstvenim vlastima obavlja sljedeće zadatke:

 • Koordinacija i razmjena podataka: Održavanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjena podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti zdravstva.
 • Ažuriranje i izvještavanje: Ažuriranje, verifikacija i obrada podataka za domaće i međunarodno izvještavanje.
 • Podaci o zdravlju: Razmjena podataka o ovisnosti i drugim utjecajima sredine na zdravlje ljudi sa relevantnim institucijama.
 • Zakonodavni akti: Izrada i praćenje provođenja zakonskih i podzakonskih akata u zdravstvu.
 • Inicijative za unapređenje: Davanje prijedloga za unapređenje postojećih propisa i donošenje novih.
 • Finansiranje u zdravstvu: Analiza i inicijative za unapređenje sistema finansiranja.
 • Međunarodni sporazumi: Priprema i praćenje implementacije međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju.
 • Nomenklatura i protokoli: Izrada i održavanje protokola za razmjenu podataka.
 • Informacioni sistem: Priprema stručnih analiza za unapređenje informacijskog sistema u zdravstvu.
 • Monitoring i evaluacija: Razvoj instrumenata za prikupljanje i obradu podataka te sistema monitoringa zdravstvenih aktivnosti.
 • Podrška agencijama: Pružanje stručne potpore agencijama i stručnim tijelima.
 • Istraživanja: Provođenje istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenog sektora.

 

Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja sljedeće zadatke:

 • Međunarodna saradnja: Saradnja i komunikacija s međunarodnim organizacijama, uključujući EU i UN.
 • Evropski instrumenti: Praćenje i iniciranje realizacije evropskih instrumenata i reformskih dokumenata.
 • Međunarodni sporazumi: Iniciranje, praćenje i realizacija međunarodnih sporazuma te predlaganje aktivnosti s tim u vezi.
 • Međunarodni ugovori: Provođenje procedura za zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora te praćenje njihove implementacije.
 • Konvencije i deklaracije: Učestvovanje u pripremi, praćenju i izvještavanju o primjeni međunarodnih konvencija i deklaracija.
 • Usklađivanje propisa: Analiza usklađenosti zakonodavstva BiH s EU propisima i učestvovanje u pripremi zakona u procesu usklađivanja.
 • Sudjelovanje na skupovima: Koordinacija sudjelovanja predstavnika BiH na evropskim i svjetskim skupovima i konferencijama.
 • Finansijska pomoć: Praćenje programa finansijske pomoći EU i drugih donatora te iniciranje apliciranja za njih.
 • Planiranje projekata: Planiranje i priprema projekata finansiranih iz evropskih i međunarodnih fondova.
 • Baza podataka o projektima: Ažuriranje baze podataka o zdravstvenim projektima u BiH.
 • Podrška tijelima: Pružanje stručne pomoći savjetodavnim tijelima u oblasti zdravstva.
 • Regionalni centar za mentalno zdravlje: Koordinacija rada Regionalnog centra za saradnju i razvoj u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi, komunikacija s nacionalnim koordinatorima i razvoj partnerskih odnosa s relevantnim organizacijama.

 Nadležnosti u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini su podijeljene između državnog, entitetskog, kantonalnog i lokalnog nivoa.

 1. Državni nivo:
  • Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti u oblasti zdravstva na državnom nivou. Ovo ministarstvo sarađuje sa entitetskim ministarstvima zdravstva i drugim relevantnim institucijama kako bi osigurali harmonizaciju zdravstvenih politika i standarda.
 2. Entitetski nivo:
  • U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), zdravstvene nadležnosti su podijeljene između Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnih ministarstava zdravstva.
  • U Republici Srpskoj (RS), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ima centralnu ulogu u kreiranju i implementaciji zdravstvenih politika, regulativa i programa.
 3. Distrikt Brčko:
  • Distrikt Brčko ima odjeljenje za zdravstvo koje je odgovorno za zdravstvenu politiku i usluge na teritoriji distrikta.
 4. Kantonalni nivo:

                 o Kantonalna ministarstva implementiraju politike, strategije i regulative na lokalnom nivou.

 1. Lokalni nivo:
  • Općine i gradovi imaju određene nadležnosti u oblasti javnog zdravstva, posebno u pogledu pružanja primarne zdravstvene zaštite i implementacije preventivnih zdravstvenih programa.
 2. Zdravstvene ustanove:
  • Zdravstvene ustanove, uključujući bolnice, domove zdravlja i specijalizirane ustanove, djeluju unutar okvira definiranih od strane entitetskih i kantonalnih ministarstava zdravstva. One su odgovorne za pružanje zdravstvenih usluga građanima.

Zdravstvena zaštita u Bosni i Hercegovini provodi se na načelima solidarnosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa, bez obzira na starost, pol, vjersku i etničku pripadnost.  Zdravstvene usluge se pružaju na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Zaštita zdravlja stanovništva ostvaruje se putem javnoga zdravstva, a zakonom utvrđena prava građana najvećim se dijelom finansiranju iz obaveznog zdravstvenoga osiguranja.

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

Upriličena primopredaja tri sanitetska vozila zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini iz donacije Vlade Japana

Pročitaj  

Održan sastanak predstavnika Ministarstva civilnih poslova u Sektoru za zdravstvo i Donorske mreže

Više  

Pomoćnik ministrice za zdravstvo održao sastanak s ministrom zdravstva Kantona Sarajevo o unapređenju preventivne medicine

Više  

Održan sastanak pomoćnika za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova i predstavnica Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH

Više