Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan sigurnosti pacijenata obilježava se 17. septembra

18.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Inicijativu za obilježavanje ovog dana, 2015. godine su pokrenuli Akcijska udruga Sigurnost pacijenta iz Njemačke, Platforma Sigurnost pacijenta iz Austrije i Zaklada Sigurnost pacijenta iz Švicarske. Sigurnost i dobrobit zdravstvenih radnika moraju biti glavni prioritet u odgovoru na pandemiju COVID-19.

Sigurnost zdravstvenih radnika je neophodna, kako bi se osigurala sigurnost pacijenata i tako značajno doprinjela dobrobiti društva u cijelini. Važno je i da se ostvari bolja komunikacija između pacijenata i zdravstvenih radnika. Pacijentu se mora omogućiti da slobodno pita doktore i medicinske sestre sve što ne razumije i sve što ga zanima. Sigurnost pacijenata bitna je komponenta kvaliteta zdravlja. Kada se govori o sigurnosti pacijenata, svaka bi zemlja trebala imati strategiju razvoja koja se sastoji od preventivnih pristupa. Sigurnost pacijenata uvijek mora biti na prvom mjestu.

Ovaj dan okuplja pacijente, porodice, njegovatelje, zajednice, zdravstvene radnike, lidere zdravstvene zaštite i kreatore zdravstvenih politika, kako bi pokazali svoju predanost sigurnosti pacijenata.

U nastavku teksta donosimo izjavu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope povodom Svjetskog dana sigurnosti pacijenata -  17.09.2023. godine

 

Zdravstvena mreža Jugoistočne Evrope (SEEHN) i Regionalni zdravstveni razvojni centar SEEHN (RHDC) za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ACQI), predstavljaju glas deset Fokalnih tačaka za ACQI iz devet država članica SEEHN - Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Države Izrael, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Sjever Makedonija, Rumunija i Republika Srbija koji pozivaju na integrisane, koordinisane i napredne regionalne napore i akcije u oblasti osnaživanja Sigurnost pacijenata u skladu sa vodećom inicijativom SZO-a:

Dekada sigurnosti pacijenata 2020-2030.

 

Uzimajući u obzir Rezoluciju 72.6 Svjetske zdravstvene organizacije (WHA72.6) i Globalni akcioni plan za sigurnost pacijenata Svjetske zdravstvene organizacije 2021-2030, države članice SEEHN-a nastojat će postići cilj putem Zajedničke obaveze kroz sedam akcija.

Prva akcija: Jačanje saradnje SEEHN-a i zajedničkih inicijativa kako bi se maksimizirali regionalni kapaciteti za poboljšanje sigurnosti pacijenata.

Druga akcija: Podizanje svijesti o sigurnosti kliničkih procesa, kao što su: kliničke procedure, liječenje bez posljedica, prevencija infekcija, kontrola i antimikrobna rezistencija, sigurnost medicinskih uređaja, lijekova, krvi i vakcina.

Treća akcija: Podizanje svijesti zdravstvenih radnika i šire javnosti o važnosti pitanja sigurnosti pacijenata u pružanju zdravstvene zaštite.

Četvrta akcija: Jačanje uloge pacijenata i njihovih porodica, kao i udruženja pacijenata u razvoju i implementaciji politike sigurnosti pacijenata i mjerenju poboljšanja pružanja sigurne zdravstvene zaštite.

Peta akcija: Davanje prioriteta pitanju sigurnosti pacijenata u kreiranju zdravstvenih politika u cjelokupnom institucionalnom okviru naših zdravstvenih sistema.

Šesta akcija: Jačanje postojećih mehanizama i uspostavljanje novih mehanizama za evidentiranje, prikupljanje, izvještavanje i analizu podataka koji se odnose na sigurnost pacijenata na svim nivoima zdravstvenih sistema, u skladu sa zakonskom regulativom o zaštiti podataka.

Sedma akcija: Unapređenje i jačanje znanja, vještina i kompetencija zdravstvenih radnika u pogledu sigurnosti pacijenata kroz razvoj i implementaciju formalnih i neformalnih obuka uz regionalnu koordinaciju.

Prepoznajući važnost pružanja sigurne zdravstvene zaštite, ali i svjesnost izazova sa kojima se naši zdravstveni sistemi suočavaju kada je u pitanju sigurnost pacijenata, predstavnici Agencija za kvalitet i akreditaciju zdravstvene zaštite u državama članicama SEEHN-a saglasni su da će u narednom periodu, oni će zajedno doprinijeti poboljšanju sigurnosti pacijenata, u skladu sa pravima država članica. Prva planirana aktivnost biće organizovana u novembru 2023. godine u Beogradu. Tokom Okruglog stola o pravima pacijenata, jedna sesija će biti vezana za sigurnosti pacijenata. Kako SEEHN, RHDC i ACQI HC prate inicijative SZO-a i Akcioni plan za bezbednost pacijenata, kao strateški prioritet moderne zdravstvene zaštite, planirana je još jedna aktivnost u vidu Okruglog stola, takođe u Beogradu, sa temom o podizanju svijesti Sigurnosti pacijenata u prvom kvartalu 2024.