Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Kulturne rute Savjeta Evrope

20.11.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Cultural Routes of the Council of Europe - Homepage - Cultural Routes (coe.int)

 

Savjet Evrope je pokrenuo program o kulturnim rutama 1987. godine. Kulturna ruta predstavlja projekat saradnje o kulturi, obrazovnom nasljeđu i turizmu čiji je cilj razvoj i promocija maršrute ili niza maršruta utemeljenih na istorijskoj ruti, kulturnom konceptu, liku ili pojavi sa transnacionalnom važnošću i značajem za razumijevanje i poštovanje zajedničkih evropskih vrijednosti. Danas postoji 47 certifikovanih kulturnih ruta koje prolaze kroz čitavu Evropu. Kulturne rute Savjeta Evrope promovišu transnacionalnu kulturnu saradnju i pružaju mogućnost za održivi društveno-ekonomski razvoj. 

Savjet Evrope sprovodi ovaj program u okviru tzv. Proširenog parcijalnog sporazuma sa 40 zemalja članica. Bosna i Hercegovina je 15. juna 2016. godine pristupila Proširenom parcijalnom sporazumu o kulturnim rutama Savjeta Evrope (u daljem tekstu: EPA) i tako postala 26. članica ovog sporazuma.

Uz očuvanje prirodne i kulturne baštine program promoviše održivi razvoj, obrazovanje, edukativnu i kulturnu razmjenu, a obogaćivanjem kulturne turističke ponude otkriva manje atraktivne i poznate destinacije u kojima potiče kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Kulturne rute u svom djelovanju podržavaju temeljna načela Savjeta Evrope: ljudska prava, demokratiju, kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog.

Certifikovane kulturne rute Savjeta Evrope predstavljaju evropske vrijednosti koje su zajedničke najmanje trima državama.

Bosnom i Hercegovinom prolazi 5 kulturnih ruta i to: Dunavska ruta željeznog doba, Vinska ruta, Ruta jevrejskog nasljeđa, Ruta evropskih grobalja i Ruta rimskih imperatora i dunavska vinska ruta. 

Putem različitih tema program podiže svijest o kulturnoj baštini i potiče na razmišljanje o kulturnom nasljeđu, dok uključivanjem lokalnih projekata omogućuje samoodrživost i stvara kulturni kapital.

U cilju bolje pomoći državama članicama EPA da prikupe informacije o implementaciji programa Kulturnih ruta Savjeta Evrope na nacionalnom nivou, Upravni odbor EPA omogućio je da se zainteresiranim državama članicama omogući priprema dokumenta „Mapiranje zemlje". Dokument „Mapiranje zemlje“ predstavlja izvještaj u obliku sažetih dokumenata pripremljenih uz pomoć nezavisnog stručnjaka te uz uske konsultacije sa predstavnicima država članica EPA i pod koordinacijom Sekretarijata EPA. Cilj izrade dokumenta je identifikacija potencijala u oblasti kulturnih ruta države članice, a samim tim i identifikacija potencijala u oblasti kulturnog turizma kao značajnog mehanizma za jačanje ekonomskog razvoja zemlje.

Na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sekretarijat EPA je angažovao eksperta koji će pripremiti dokument za Bosnu i Hercegovinu. Stoga, u periodu 13. – 14. 11 2023. godine, prilikom terenske posjete Bosni i Hercegovini angažovani ekspert je održao sastanke sa predstavnicima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te predstavnicima entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast kulture u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da prvi nacrt dokumenta bude završen do kraja 2023. godine.