Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javni poziv za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program „Kreativna Evropa“

16.06.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 , 6/13, 19/16, 83/17), a radi provođenja obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa  Odlukom o prihvatanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor broj: 01-50-1-844-47/22 od 31.3.2022. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

                                                                                                      JAVNI POZIV

za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program „Kreativna Evropa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina

 

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1.1.Ovim putem objavljuje se Javni poziv za odabir organizacije koji će obavljati ulogu Koordinacionog deska (u daljem tekstu: Desk) u Bosni i Hercegoviniza program „Kreativna Evropa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina.

 

  1. POSLOVI DESKA

 

2.1.Poslovi DESKA su:

-          promocija Programa „Kreativna Evropa“ (u daljem tekstu: Program) u Bosni i Hercegovini; pružanje relevantnih informacija o različitim vrstama finansijske podrške dostupne u okviru politike Evropske unije; pomoć kulturnim i kreativnim akterima u prijavljivanju u okviru Programa, uključujući informiranje o zahtjevima i postupcima u vezi različitih poziva, te razmjenom dobrih praksi;

-          pružanje informativne podrške potencijalnim korisnicima u procesima prijavljivanja za korisnike koji se po prvi put uključuju u Program;

-          ohrabrivanje prekogranične saradnje i razmjene najboljih praksi između stručnjaka, institucija, platformi i mreža unutar i širom oblasti politika i sektora obuhvaćenih Programom;

-          pružanje podrške Evropskoj komisiji u osiguravanju odgovarajuće komunikacije i širenja rezultata Programa građanima u Bosni i Hercegovini i rukovodiocima zainteresiranim za Program;

-          organiziranje radionica, info dana, seminara, konferencija i ostalih aktivnosti s ciljem osiguravanja vidljivosti Programa;

-          kreiranje  različitih vrsta promotivnog materijala s ciljem osiguravanja promocije Programa;

-          svi ostali poslovi koji ne nalaze u neposrednoj ili posrednoj vezi s Programom.

 

2.2.Poslove Deska izvršava organizacija civilnog društva koja je osnovana i upisana u registar u skladu sa zakonima koji uređuju pravni status udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, kao vodeća organizacija - nosilac Programa u partnerskim odnosima sa dvije registrirane organizacija civilnog društvazadužene za potprograme „Mediji“ i „Kultura“ – partneri na Programu.

2.3.Poslovi Deska se izvršavaju na takav način da se o istima kontinuirano obavještava javnost, a posebno se prenose informacije sa službenih internet stranica Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) u Briselu, te drugih agencija nadležnih za Program.

2.4.Poslovi Deska i potprograma podrazumijevaju i kreiranje i redovno održavanje jedinstvene internet stranice Programa, uz poveznicu sa službenom internet stranicom Ministarstva civilnih poslova BiH u sekciji koja se odnosi na Program.

2.5.Desk kontinuirano sarađuju sa Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) iz Brisela.

2.6.Sjedište Deska se određuje prema sjedištu pravnog lica Deska – nosioca Programa.

2.7.Partner koji izvršava poslove iz potprograma „Kultura“ ima sjedište u Republici Srpskoj.

2.8.Partner koji izvršava poslove iz potprograma „Mediji“ ima sjedište u Federaciji BiH.

 

  1. KOORDINATORI DESKA

 

3.1.Desk i potprogrami „Kultura“ i „Mediji“ imaju koordinatore, a koje potvrđuje Ministarstvo civilnih poslova BiH.

3.2.Koordinatori DESK-a imaju visoke etičke standarde u obavljanju svojih zadataka, osposobljeni su u oblasti informacionih tehnologija i aktivno poznaju engleski jezik, a isti su dužni i da pruže informacije u vezi sa okolnostima koje mogu dovesti do stvarnog ili pretpostavljenog sukoba interesa.

3.3.Ispunjenost uvjeta za koordinatore DESKA dokazuje se  dokumentacijom koja se na uvid dostavlja Ministarstvu civilnih poslova BiH u sklopu zahtjeva ka potvrđivanju izabranih koordinatora.

3.4.Koordinatori Deska ne mogu ni na koji način učestvovati u (umjetničkom) konceptu, radu ili timu koji su uključeni u prijedlog projekata koji će biti prijavljeni na poziv za podnošenje prijedloga projekata u sklopu Programa.

3.5.Koordinator Deska priprema strateški i godišnji (akcioni i finansijski) plan Deska, kojeg nakon prethodne saglasnosti Ministarstva civilnih poslova, dostavlja Evropskoj komisiji, a što je pretpostavka za sufinansiranje Deska od strane Evropske unije.

3.6.Koordinatori potprograma podnose redovne izvještaje o radu koordinatoru Deska.

3.7.Koordinator Deska izvještaje potprograma i svoj izvještaj objedinjuje i  dostavlja Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Evropskoj komisiji.

3.8.Koordinatori Deska pružaju informacije potencijalnim korisnicima s područja cijele Bosne i Hercegovine o mogućnostima u okviru Programa te pružaju i svaki drugi oblik podrške za uspješno apliciranje za projekte Unije.

 

  1. UVJETI ZA PRIJAVU ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA DESKA

 

-          da je organizacija civilnog društva osnovana i upisana u registar u skladu sa zakonima koji uređuju pravni status udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, te da ima ugovorene odnose sa partnerima za potprograme „Kultura“ i „Mediji“;

-          da ima odgovarajući kadar sa iskustvom u radu na projektima;

 

-          da je registrirana djelatnost vezana, između ostalog, za oblast kulture, medija, obrazovanja, promotivnih aktivnosti i audiovizuelnih djelatnosti;

-          da angažirane osobe prate EU programe;

-          da poznaju sektore kulture i audiovizuelnih djelatnosti u Bosni i Hercegovini i EU, da imaju iskustvo u organizaciji seminara, konferencija, info dana i sličnih promotivnih događaja, da poznaju odnose s javnošću, da imaju kadar koji je osposobljen u oblasti informacionih tehnologija i aktivno poznaju engleski jezik;

-          da prostorije gdje će se obavljati poslovi Deska i potprograma moraju biti otvorene i lako dostupne za javnost.

 

  1. KVALIFIKACIJE OSOBLJA DESKA

 

5.1.Potrebno iskustvo za osobe koje budu angažirane na poslovima Deska su:

-          znanje o sektorima obuhvaćenim Programom (kultura, mediji, međusektorske aktivnosti);

-          iskustvo u koordiniranju aktivnosti (organizacija seminara, konferencija itd.);

-          iskustvo u upravljanju projektima i finansiranju iz fondova Evropske unije;

-          stručnost u odnosima s javnošću;

-          poznavanje evropskih institucija i politika;

-          iskustvo u upravljanju ljudskim resursima;

-          poznavanje engleskog jezika;

-          informatička pismenost i pismenost na društvenim mrežama.

 

  1. SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI DESKA

 

6.1.Sredstva za realizaciju aktivnosti Deska i potprograma predviđena su Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

6.2.Aktivnosti Deska će sufinansirati i Evropska unija, u skladu sa  Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor, a nakon odobrenja strateškog i godišnjeg (akcionog i finansijskog) plana Deska.

6.3.Desk sa potprogramima podnosi objedinjen godišnji narativni i finansijski izvještaj o radu Ministarstvu civilnih poslova i Evropskoj komisiji, što je preduvjet za uplatu sredstava za naredni period.

6.4.U izvještaju Ministarstvu civilnih poslova i Evropskoj komisiji, Desk sa potprogramima prikazuje objedinjeno sve troškove i detaljno obrazložene aktivnosti uz potrebnu dokumentaciju.

 

  1. SPORAZUM O PRAVIMA I OBAVEZAMA U POGLEDU USPOSTAVLJANJA DESKA

 

7.1.Ministarstvo civilnih  poslova Bosne i Hercegovine, posebnim  sporazumom sa nosiocima posla, uređuje prava i obaveze u vezi izvršavanja poslova Deska.

 

  1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

-          Potpisana prijava na Javni poziv ovjerena pečatom organizacije

-          Rješenje o registraciji ovjereno od strane nadležnog tijela

-          Statut podnosioca prijave ovjeren od strane nadležnog tijela

-          Potpisana izjava o partnerstvu sa organizacijama partnerima na Programu

-          Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj) ovjeren od strane nadležnog tijela

-          Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa ne starija od 3 mjeseca

-          Biografija osobe koja će biti angažirana na poslovima Desk-a (Šef Deska)

-          Sažetak aktivnosti organizacije

 

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 15 dan od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici Ministarstva civilnih poslova BiH, lično ili preporučeno, na adresu:

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH

Javni poziv za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program Evropske unije Kreativna Evropa

Trg BiH 1, Sarajevo 71000