Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu

11.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                                    

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 22/23), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i član 13. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 20. decembra 2023. godine, donijelo je

ODLUKU 
O RASPOREDU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu

Član 1. 
(Predmet Odluke)

 

(1)   Ovom odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu u iznosu od 444.000 KM, sljedećim subjektima:

Red. br.

Naziv subjekta

Naziv projekta

Dodijeljeni iznos sredstva u KM

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Buka i održivost: Ka boljem okolišu i kvaliteti života

13.000

UG "Krug" Udruga građana "Krug"

Individualna i kolektivna prava u pluralističkim demokracijama        

18.000

 1.  

Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Farme budućnosti

19.700

 1.  

Sveučilišta u Mostaru, Medicinski   fakultet

Unapređenje personalizirane dijagnostike i medicine

19.600

 1.  

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Jačanje kapaciteta za pripremu projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za učešće u programu Horizont Evropa

35.000

 1.  

Udruga za promicanje filozofije federalizma (UPFF)

Komparativna studija prakse i dostignuća uspješnih modela upravljanja razlikama i primjenjivost na BiH: primjer Belgije

15.000

 1.  

Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno - prehrambeni fakultet

Podrška implementaciji COST akciji RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control (exRna-PATH)

10.000

 1.  

Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno - prehrambeni fakultet

Zaštita okoliša kroz EU perspektivu        

19.830

 1.  

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Implementacija udružene europske istraživačke akcije: CA22136 - Pan-European Network of Green Deal agriculture and Forestry Earth Observation Science (PANGEOS)

 

10.000

 1.  

Udruga za održivi razvoj "UZOR"

Osnaživanje lokalnih zajednica putem financijske pismenosti i inkluzija

 

8.000

 1.  

Javna ustanova Muzej Republike Srpske Banja Luka

Digitalno očuvanje i indeksiranje vizuelnih efemerida            

 

25.000

 1.  

Prirodno - matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Podrška realizaciji COST akcije CA21160 Non-globular proteins in the era of Machine Learning u Bosni i Hercegovini (ML4NGPB&H)

 

10.000

 1.  

Univerzitet u Sarajevu - Prirodno- matematički fakultet

Stone monument ensambles and the climate change impact

 

24.900

 1.  

Univerzitet u Istočnom Sarajevu (OJ Tehnološki fakultet Zvornik)

Podrška aplikaciji i razvoju projekta "Izdvajanje dekarbonizovanog titana (Ti) iz ostataka proizvodnje aluminijuma i titana" "Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues (EURO -TITAN) RESILIENT VALUE CHAINS 2023 (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01

 

19.900

 1.  

Univerzitet u Banjoj Luci Tehnološki fakultet

Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)

 

20.000

 1.  

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru

Promocije i jačanje učešća BiH partnera u HORIZON EUROPA. Klaster 4:Digital

 

24.980

 1.  

Univerzitet u Banjoj Luci , organizaciona jedinica Medicinski fakultet Banja Luka

Podrška pripremi ICU&CARE projekta za poziv HORIZON- WIDERA-2023-ACCESS-02-01

 

19.500

 1.  

Univerzitet u Banjoj Luci- organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka Banja Luka

Podrška učešću u COST akciji CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)

 

9.000

 1.  

Univerzitet u Sarajevu Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Closer to twinning

10.000

 1.  

Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini (GEN u BiH) Genetic Association in Bosnia and Herzegovina

Podrška"Biorepository O4B workshop" u okviru COST akcije CA18238

 

10.000

 1.  

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Podrška za učešće istraživačkog tima BiH u COST akciji CA21169: Information, coding, and biological function: dinamics of life

 

10.000

 1.  

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Doprinos razvoju lakih konstrukcija kroz istraživanje zalijepljenih spojeva-RLK/IZS

 

10.000

 1.  

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Građevinski fakultet

Priprema prijedloga projekta SMARTEEM za HORIZON EUROPA

 

24.930

 1.  

Udruženje "Centar za energiju,energetsku efikasnost i okolinu"

Unapređenje procesa dekarbonizacije i cirkularne ekonomije industrijskog sektora Tuzlanskog kantona

 

9.000

 1.  

Univerzitet u Banjoj Luci-EURAXESS Servisni centar

Udruženje unapređenja naučno-istraživačkih kompetencija mladih istraživača u BiH

 

6.000

 1.  

Bosanskohercegovačko psihološko društvo                

Rodne dimenzije ekstremističkih i radikalnih pokreta i udruženja u zapadnoj i jugoistočnoj Evropi (Podrška pripremi HORIZON EUROPA projekta DEMOCRACY)

 

14.000

 1.  

Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa "GENOFOND"

Podizanje javne svijesti o genetičkom diverzitetu I njegovoj zaštiti kroz razvoj inovativnih nastavnih pomagala i. -"Geni na točkovima"

 

9.000

 1.  

Razvojna agencija Zavidovići DOO

HORIZONSUCCESS: Napredna PCM obuka za Horizon 2021 -2027

 

19.660

 

(2) Ukupna raspoloživa sredstva za projekte u okviru tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu iznose 444.000,00 KM i dodjeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi i grantovi“.


Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

 

(1) U skladu s članom 10. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 22/23), korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, prema Obrascu za narativni izvještaj (prilog5) i Obrascu za finansijski izvještaj (prilog 6), a koji su dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23) (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima).

(2) U skladu s članom 16. stav (2)Odluke o kriterijima, korisnik sredstava dužan je Izvještaj o implementaciji dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

(3) Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

(4) Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu s važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

(5) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

(6) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaje u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana i u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(7) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identifikovati.

(8) Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog tijela.

(9) Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Član 3.

(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

 

(1) S korisnicima sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu(u daljem tekstu: ugovor).

(2) Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju (email-om i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA“ za 2023. godinu te se od njih traži da dostave u roku od 7 dana:

a)      revidirani Plan utroška u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani Plan utroška projekta postaje dio ugovora i isti mora biti potpisan od korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava. Pri sačinjavanja revidiranog Plana utroška dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija;

b)      obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u ugovor.

(3) Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava.

Član 4. 
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

Član 5. 
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i u „Službenom glasniku BiH“.