Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu

10.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                                                            

Na temelju člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 57/23). na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 20.12.2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini" za 2023. godinu

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, sljedećim subjektima:

r/b

Naziv i sjedište subjekta

Naziv projekta

Dodijeljeni iznos sredstava

Udruženje „Partnerstvo za zdravlje”, Sarajevo

Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog, povjerljivog testiranja i                                                                                   savjetovanja na HiV i AIDS u BiH

9.900,00

Udruga/Udruženje za perinatalnu medicinu u BiH, Mostar

1.znanstveni simpozij Udruge/Udruženja za perinatalnu medicinu u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, pod nazivom „Preporuke temeljene na dokazima”            

9.900,00

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE“, Sarajevo                            

Optimiziranje infrastrukture  u prevenciji ovisnosti          

8.600,00

Savez studenata Medicinskog       fakulteta u Banjoj Luci, Banja Luka            

„365 dana sa HiV-om: Edukacija i prevencija“

5.800,00

Udruženje studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka, Banja Luka  

Siguran studentski korak-Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a“                                

5.700,00

Udruga „KAP“, Mostar                                

„Preveniraj i testiraj HIV“

5.100,00

Udruženje „Mreža žena Ministarstva            unutrašnjih poslova Republike Srpske – RS WPON, Banja Luka                                                              

„Prevencija i monitoring alkoholizma u okviru policijskih struktura MUP-a RS“

5.000,00

(2) Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu iznose 50.000,00 KM i dodjeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu sa pozicije “Tekući transferi i grantovi”.

 


 

Član 2.

(Izvještaj o implemntaciji projekta)

(1) Subjekti iz člana 1. ove Odluke (u daljem tekstu: Korisnici sredstava) dužni su Ministarstvu dostaviti završni izvještaj o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 57/23) u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

(2) Ako korisnik ne dostavi izvještaj u skladu sa rokom iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem od njega to zatraži.

 

Član 3.

(Ugovor o korištenju raspoređenih sredstava)

(1) Ministarstvo sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključuje Ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana (u daljem tekstu: ugovor).

(2) Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim i usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a) Korigovani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Korigovani budžet projekta postaje dio ugovora iz stava (1) ovog člana i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom. U korigovanom budžetu, dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

(3) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorno tijelo u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti shodno zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

(4) Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog tijela (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i dostaviti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

(5) Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

 

Član 4.

(Realizacija Odluke)

Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

                                                                          

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".