Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

17.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 13. stav (1) Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 20. 12. 2023. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU

o rasporedu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu

 

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

 

(1)   Ovom odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu  sljedećim subjektima:

 

 

Rb.

 

NAZIV SUBJEKTA

 

NAZIV PROJEKTA

DODIJELJENI IZNOS SREDSTAVA U KM

Stručno naučno udruženje „Centar za obrazovnu tehnologiju RS“ Bijeljina

Platforma za stručno usavršavanje i unapređivanje digitalnih kompetencija nastavnika

4.000

Srednja škola „Kreševo“, Kreševo

IT laboratorija budućnosti

4.000

Osnovna škola „Kiseljak“, Kiseljak

Poticanje inovatorstva u osnovnoškolskom obrazovanju kroz razvoj STEAM kompetencija učenika-treća faza

4.000

Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak, Mostar

Mech challenge

7.500

Javna ustanova Srednja škola 28. juli, Istočno Novo Sarajevo

Podrška za unaprjeđenje rada laboratorije inovatorske sekcije

7.000

Sulejman Mandalović, Živinice

Novi način iskorištavanja hidropotencijala za proizvodnju zelene energije

5.000

Sveučilište u Mostaru, Mostar

Integracije inovatorstva i istraživačke prakse razvojem STEM disciplina

10.000

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Izrada i evaluacija inovativnih projekata proisteklih iz saradnje s privredom

10.000

Sveučilište/ Univerzitet Vitez

STEM učionica robotike i programiranja

4.000

Kapić Husnija, Cazin

Cnc mašina za rezanje stiropora

4.000

Richmond Park International Primary School Tuzla - sekcija tehničkog odgoja, Tuzla

Hubbit lab

4.000

Institut za generičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo

Izrada prototipa in vitro dijagnostičkog sredstva za laboratorijsku primjenu u neinvazivnom skriningu karcinoma prostate

7.000

Emsad Halilović, Sarajevo

Uspostavljanje prirodne drenaže žuči kod pacijenata s uznapredovalim karcinomom glave pankreasa i karcinomom glavnog žučnog kanala

4.500

Katarina Ponjavić, Sarajevo

Pametni uređaj za zbrinjavanje medicinskog infektivnog otpada

4.000

Amra Halilović, Sarajevo

Sistem za smanjenje izloženosti parazitskim infekcijama u područjima i zemljama s visokom stopom siromaštva

4.000

Asocijacija inovatora BiH AIBiH, Sarajevo

Inovacije kao pokretač razvoja

4.000

Institut za generičke resurse, Univerzitet u Banja Luci

Upotreba nuklearne energije u selekciji biljaka

4.000

Udruženje građana Radio klub, Lipnica, Tuzla

Promicanje radio amaterizma među mladima

8.000

Udruženje građana Asocijacija mladih i studenata JUVENIS Banja Luka

BeInovative Hackathon

4.000

Udruženje studenata i mladih Optimus, Banja Luka

Digitalna tržnica-tezga

9.000

Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar-Agromediteranski fakultet, Mostar

Istraživanje agroturističke ponude BIH i mogućnosti uvezivanja u zatvoreni sistem ponude proizvoda, usluga i promocije

5.000

 

(2)   Ovom odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu. Sredstva za tekući grant „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu, na poziciji: Tekući transferi i grantovi.

(3)   Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od 117.000,00 KM.

 

 

Član 2.

(Izvještaj o implementaciji projekta)

 

(1) Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti Izvještaj o implementaciji projekta i opravdati namjenski utrošak dodijeljenih sredstava. Izvještaj o implementaciji projekta se sastoji iz Obrasca za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrasca za izvještaj o utrošku sredstava (Prilog 6), koji su dio Odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta

 „ Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini “ za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 57/23), (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima).

 

(2) Korisnik sredstava, dužan je Izvještaj o implementaciji projekta dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta u skladu s obrascima iz stava (1) ovog člana.

 

(3) Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za izvještaj o utrošku sredstava obavezno sadrži priložene kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu, u skladu s važećim zakonskim propisima, koji reguliraju ovu oblast, a koji moraju pratiti odobreni Revidirani plan utroška sredstava.

 

(4) Izvještaj o implementaciji projekta uz Obrazac za narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i druge dokumente koji dokazuju učinak projekta.

 

(5) Korisnik sredstava kojem su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM,dužan je dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

 

(6) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo službeno to od njega zatraži. Ako korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabraniti mu apliciranje na javne konkurse, koje raspisuje Ministarstvo u  periodu od tri godine.

 

(7) Korisnik sredstava dužan je voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

(8) Korisnik sredstava dužan je da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju te da u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju ustupi za razmatranje i kontrolu Ministarstvu ili osobi koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili drugom zakonom ovlaštenom tijelu.

 

(9) Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih aktivnosti, bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

Član 3.

(Ugovor o korištenju raspoređenih sredstava)

 

(1) Ministarstvo sa podnosiocem projekta kome su odobrena sredstva (u daljnjem tekstu: korisnik sredstava) zaključuje ugovor kojim se definiraju međusobna prava i obaveze.

(2) Prije zaključivanja ugovora korisnik sredstava se obavještava elektronski o Odluci o rasporedu sredstava i visini odobrenih sredstava, te se od istog traži da u roku od sedam dana dostavi:

a) revidiran Plan utroška sredstava koji je usklađen sa odobrenim sredstvimai periodom realizacije projekta. Revidirani Plan utroška sredstava postaje dio ugovora iz stava (1) ovog člana i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom;


b) pri sačinjavanju revidiranog Plana utroška sredstava dozvoljeno je mijenjanje iznosa po aktivnostima, ali ne i mijenjanje aktivnosti.

 

(3) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorno tijelo u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta, korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama.

 

(4) Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.


(5) Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava i dužan je obavijestiti Ministarstvo da odustaje od potpisivanja ugovora u roku od sedam dana.

 

(6) Korisnik sredstava dužan je da uključi rodni aspekt prilikom implementacije projekta, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, u skladu sa članom 10. stav (8) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 22/23).

 

 

 

Član 4.

(Realizacija Odluke)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

Član 5.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.