Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Odlukа о rasporedu sredstava iz tekućeg „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu

17.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 12. stava (1) Odluke o kriterijima za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2023. godinu, (VMbroj 301/23, od 7. 12. 2023. godine), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici, održanoj 28. 12. 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG „GRANTA ZA REALIZACIJU PROJEKATA BILATERALNE SARADNJE U OBLASTI NAUKE NA OSNOVU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA“ ZA 2023. GODINU

 

Član 1.

 

(Predmet Odluke)

 

(1)   Ovom odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg „Granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu, sljedećim subjektima:

 

 

Naziv univerziteta

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava

Sveučilište u Mostaru

10.000,00 KM

Red.

Naziv organizacione jedinice - fakulteta

Naziv projekta

Iznos sredstva u KM

Filozofski fakultet

Sudjelovanje na petoj međunarodnoj znanstveno - stručnoj konferenciji Mladi znanstvenici u dijalogu

5.000,00 KM

Filozofski fakultet

Unaprjeđenje kvaliteta doktorske izobrazbe

5.000,00 KM

Naziv univerziteta

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava

Univerzitet u Banja Luci

35.000,00 KM

Naziv organizacione jedinice - fakulteta

Naziv projekta

Iznos sredstva u KM

Tehnološki fakultet

 

Modifikovani bentoniti i fazno promjenljivi materijali (PCM-s) u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

4.000,00 KM

 

 Medicinski fakultet

 

Poziv HORIZON-WINDERA-2023-ACCESS-02 pod nazivom Pharmaceutical application of biocompounds isolated from food waste by green extraction (GreenPharma)

7.000,00 KM

 Medicinski fakultet

 

Istraživanje antiparazitske aktivnosti kanabinoidnih jedinjenja in silicio, in vitro i in vivo metodama

7.000,00 KM

 Medicinski fakultet

 

Ispitivanje karbonizovanog biootpada industrijske konoplje kao nosača biološki aktivnih takrinskih derivata

3.000,00 KM

 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 

Akutni efekti različitih kontrakcija sa različitim opterećenjem na ispoljavanje eksplozivnih svojstava vertikalnog tipa

4.000,00 KM

Institut za genetičke resurse

 

Istraživanje diverziteta genetičkih resursa povrća u BiH i Sjevernoj Makedoniji

6.000,00 KM

 Tehnološki fakultet

 

Elektrohemijski tretmani za energentne zagađivače u otpadnim vodama

4.000,00 KM

Naziv univerziteta

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava

Univerzitet u Tuzli

17.000,00 KM

Red.br.

Naziv organizacione jedinice - fakulteta

Naziv projekta

Iznos sredstva u KM

Prirodno-matematički fakultet

Istraživanje novih granica za energiju grafova

4.000,00 KM

Prirodno-matematički fakultet

Primjena duboko eutektičkih rastvarača za ekstrakciju bioaktivnih komponenta iz biljnog materijala porijeklom iz Slovenije i Bosne i Hercegovine

4.000,00 KM

Tehnološki fakultet

 

Ispitivanje zeleni rastvarača na efikasnost ekstrakcije CD (II) i PB (II) iona kao polutanata

3.000,00 KM

Tehnološki fakultet

 

Sinteza novih biomaterijala na bazi fibrona svile i primjena u naprednim tehnologijama

3.000,00 KM

 Fakultet elektrotehnike

 

Razvoj modela transformatora primjenom optimizacionih metoda za estimaciju parametara

3.000,00 KM

Naziv univerziteta

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava

Univerzitet u Sarajevu

24.000,00 KM

Red.br.

Naziv organizacione jedinice - fakulteta

Naziv projekta

Iznos sredstva u KM

Farmaceutski fakultet

Mobilnost istraživačkih grupa

5.000,00 KM

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

 

Nastavak i razvoj bilateralne naučne saradnje između dvaju naučnih instituta od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srbiju

5.000,00 KM

Mašinski fakultet

3D modeliranje, vizuelizacija i simulacija sistema

4.000,00 KM

Mašinski fakultet

Predviđanje oštećenja rotirajućih mašinskih elemenata na osnovu metoda mašinskog učenja/umjetne inteligencije

5.000,00 KM

Medicinski fakultet

 

Implementacija trendova FELASE-e u biomedicinskim istraživanjima-Vještačka inteligencija kao alternativa animalnim modelima za istraživanje izabranih farmakoloških agensa na primjeru paracetamola: Nova mogućnost primjene paracetamola - neuroprotektivni efekti kod perinatalne asfiksije: da ili ne?

5.000,00 KM

Naziv univerziteta

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava

Univerzitet u Zenici

9.000,00 KM

Red.br.

Naziv organizacione jedinice - fakulteta

Naziv projekta

Iznos sredstva u KM

Univerzitet u Zenici

 

Istraživanje mogućnosti upotrebe dolomita iz ležišta regiona Srednja Bosna kao sirovine za proizvodnju metalnog Magnezija visoke čistoće

9.000,00 KM

Naziv univerziteta

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

5.000,00 KM

Red.br.

Naziv organizacione jedinice - fakulteta

Naziv projekta

Iznos sredstva u KM

Tehnološki fakultet Zvornik

 

Dobijanje i karakterizacija ekološki prihvatljivih prevlaka sa inkorporiranim inhibitorima u cilju zaštite građevinskih materijala od korozije

5.000,00 KM

 

 

(2)   Ukupna raspoloživa sredstva „Granta za realizacija projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu, iznose 100.000,00 KM i raspoređuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu, na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

 

(3)   Sredstva se raspoređuju na račune univerziteta koji će izvršiti dalju raspodjelu na svoje organizacione jedinice, a u skladu sa iznosima iz tabele iz stava (1) ovog člana.  

 

Član 2.

(Izvještaj o utrošku sredstava)

 

(1)   Subjekti iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: korisnici sredstava) dužni su Ministarstvu dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava na obrascu za Izvještaj čiji primjerak korisnik sredstava dobija uz ugovor, a može se preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva, najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.

 

(2)   Izvještaj iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu, u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

 

(3)   Ako korisnik sredstava ne dostavi Izvještaj iz stava (1) ovog člana u skladu s odredbama Odluke o kriterijima za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2023. godinu, Ministarstvo će zatražiti  povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana, od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava, koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse, koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

(4)   Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta, koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse, koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

(5)   Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

 

                                                          Član 3.

(Ugovor o korištenjuraspoređenih sredstava)

 

(1)   Ministarstvo s korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, donese ovu odluku i nakon što ona bude objavljena u „Službenom glasniku BiH“,  zaključuje ugovor, kojim se definiraju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(2)    Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz stava (1) ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava te je u tom slučaju, dužan pisanim putem o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.         

                                                         

                                                                    Član 4.

(Obavijesti o rezultatima)

 

(1) Odluka o rasporedu sredstava objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova BiH i „Službenom glasniku BiH“.

(2) Subjekti koji nisu zadovoljili administrativno-tehničke kriterije će biti obavješteni o razlozima neispunjavanja istih.

 

Član 5.

(Realizacija Odluke)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

Član 6.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.