Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini

13.09.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na osnovu člana 4. Pravilnika o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu („Službeni glasnik BiH“, broj 28/18) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                    K o n k u r s

    za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini

 

 

I Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela “Nagrade za nauku“ za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini (u daljem tekstu: Nagrada za nauku).

II Sredstva

 

Visina novčane nagrade za nauku iznosi deset prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine.

Nagrada za nauku dodjeljuje se u obliku plakete i novčane nagrade.

Nagrada za nauku dodjeljuje se jednom godišnje.

Nagrada za nauku se može kandidatu dodijeliti samo jednom.

 

III Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade za nauku

 

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku imaju: Akademije nauka i umjetnosti, univerziteti, naučnoistraživački instituti kao i pojedinci, preko ministarstava nadležnih za nauku i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Jedan predlagač može dostaviti prijedlog samo jednog kandidata.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku dostavlja se sa pisanim obrazloženjem ministarstvima nadležnim za nauku i Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji iste prosljeđuju Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Uz pisano obrazloženje dostavljaju se sljedeća dokumenta:

a)          popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni obrazac (Prilog)

 

b)         biografija kandidata,

c)     uvjerenje o državljanstvu kandidata,

d)     rješenje o registraciji (ako se radi o instituciji),

e)    podatke o djelatnosti kandidata i ostvarenjima i dostignućima u nauci i istraživanju na   

         međunarodnom planu.

Uz prijedlog, predlagač dostavlja originale ili ovjerene kopije dokumenata iz kojih se vide postignuti rezultati.

Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:

a)      dokumentacija nije potpuna,

b)      prijedlog nema obrazloženja,

c)      predlagač dostavi prijedlog za više kandidata.

 

IV Kriteriji za vrednovanje pristiglih prijedloga

Nagrada za nauku dodjeljuje se naučnom radniku državljaninu Bosne i Hercegovine ili naučnoistraživačkoj instituciji iz Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u oblasti nauke i izuzetno ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se uzima u obzir izuzetno naučno ostvarenje, te doprinos razvoju i popularizaciji nauke i prezentiranju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Prilikom razmatranja pristiglih prijedloga, a u skladu sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u naučna zvanja („Službeni glasnik BiH“, broj 47/12), vrednovat će se:

 

a)          monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske  

publikacije međunarodnog značaja,

b)    radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja,

c)    zbornici međunarodnih naučnih skupova,

d)    patenti, autorske izložbe, rukovođenje projektima, mentorstvo (na međunarodnom  

      nivou).     

 

V Postupak dodjele Nagrade za nauku

 

Ministarstvo objavljuje konkurs za dodjelu Nagrade za nauku.

Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku.

Rješenje o dodjeli Nagrade za nauku donosi ministar civilnih poslova na osnovu konačnog prijedloga Vijeća.

 

VI Rokovi

 

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

Nakon isteka roka prijedlozi se neće razmatrati.

 

 

  VII Način dostavljanja:

 

Ministarstva nadležna za nauku u Bosni i Hercegovini i Vlada Brčko distrikta BiH  navedenu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti, na način kako je to gore navedeno,  ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu civilnih poslova BiH, sa naznakom:

 

Javni konkurs 

za dodjelu „Nagrade za nauku za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini”

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

 

Prilog- Aplikacioni obrazac