Sve vijesti

OPĆI POZIV ZA SVA LICA KOJA SU STEKLA DRŽAVLJANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE NATURALIZACIJOM POSLIJE 6. APRILA 1992. GODINE, A PRIJE 1. JANUARA 2006. GODINE

7.10.2015

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na osnovu čl. 40. i  41. stav 2. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13), objavljuje  

OPĆI POZIV

ZA SVA LICA KOJA SU STEKLA DRŽAVLJANSTVO BOSNE  I HERCEGOVINE NATURALIZACIJOM POSLIJE 6. APRILA 1992. GODINE, A PRIJE 1. JANUARA
2006. GODINE

1.    Pozivaju se sva lica koja su stekla državljanstvo Bosne i  Hercegovine naturalizacijom poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine, da Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u roku od jedne godine od dana raspisivanja  Općeg poziva, dostave:  

a)  Izvod iz matične knjige rođenih iz mjesta rođenja (ne stariji od šest mjeseci) - original ili ovjerenu fotokopiju;

b)  Uvjerenje o državljanstvu države čiji je lice državljanin po rođenju/porijeklu (ne starije od šest mjeseci) - original ili ovjerenu fotokopiju;

c)  Izvod iz matične knjige rođenih iz općine u kojoj je u Bosni i Hercegovini izvršen naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih (ne stariji od šest mjeseci) - original ili ovjerenu fotokopiju;

d)  Uvjerenje o kretanju - prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini, izdato od strane nadležnog organa, ukoliko se lice nalazi u navedenim evidencijama (ne starije od šest mjeseci) - original ili ovjerenu fotokopiju;

e)  Važeću identifikacionu ispravu Bosne i Hercegovine ili druge države čiji je lice državljanin - ovjerenu fotokopiju;

f)  Izvod/uvjerenje o podacima iz krivične evidencije koja se vodi kod nadležnog organa prema mjestu rođenja (ne stariji od tri mjeseca) - original ili ovjerenu fotokopiju;

g) Izvod/uvjerenje o podacima iz krivične evidencije koja se vodi kod nadležnog organa (Ministarstva unutrašnjih poslova) prema mjestu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini (ne stariji od tri mjeseca) - original ili ovjerenu fotokopiju. Ukoliko nije izvršen naknadni upis lica u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini, lice je dužno dostaviti izjavu da nije osuđivano od strane suda u Bosni i Hercegovini za krivično djelo, ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno ako je osuđivano, dužno je dostaviti izjavu za koje krivično djelo je osuđeno i od strane kojeg suda u Bosni i Hercegovini, ovjerenu od strane nadležnog organa;

h)  Kao i neki drugi dokaz kojim se dokazuje postojanje stvarne veze sa Bosnom i Hercegovinom (npr. dokaz o zaključenom braku sa državljankom (ili državljaninom) Bosne i Hercegovine, uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za bračnog partnera i djecu, uvjerenje o kretanju odnosno o prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini za bračnog partnera i djecu, dokaz o zaposlenju u Bosni i Hercegovini, dokaz da djeca pohađaju školu u Bosni i Hercegovini, zemljišno - knjižni izvadak kao dokaz o vlasništvu na nekretnini u Bosni i Hercegovini, ugovor o kupoprodaji nekretnine u Bosni i Hercegovini, i slično).

Dokumenti izdati u inozemstvu moraju biti  nadovjereni za upotrebu u Bosni i Hercegovini, sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača u Bosni i Hercegovini, ovjerenim od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini.   

2.  Navedeni dokazi dostavljaju se poštom  ili  lično na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sektor za državljanstvo i putne isprave, Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 06.4.1992. godine i 01.01.2006. godine, Trg BiH 3, 71000  Sarajevo.

3. Opći poziv bit će objavljen u „Službenom glasniku BiH”, u  tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini, na službenoj web stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na službenoj web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na oglasnim pločama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko – konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inozemstvu, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona.

4.  Rok od jedne godine počinje teći od dana objavljivanja Općeg poziva u „Službenom glasniku BiH”. 

5.  Članom 41. stav (2) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano je da na zahtjev Ministarstva lica o kojima se radi i nadležni organi u Bosni i Hercegovini moraju dostaviti sve potrebne informacije u roku koji Ministarstvo odredi, a stavom (3) istog člana propisano je da ako se lice o kome se radi ne povinuje zahtjevu za dostavom informacija iz stava (2) Ministarstvo mu može oduzeti državljanstvo       

MINISTAR

mr. sci. Adil Osmanović, v.r.                                                              


  Broj 01-30-1-2083/15                                                                                                                                                                      

18. septembar 2015.godine                                                                   

              Sarajevo