Konkursi

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

24.4.2013

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

 

Na osnovu člana 9. stav (6) Zakona o  Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 100/12) i člana 2. Odluke o kriterijima za sufinansiranje projekata  u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“  za 2013. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

 

Objavljuje se javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu. Sredstva za ove namjene  u iznosu od 130.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2013.godinu(u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 100/12) i u skladu s Odlukom o kriterijima za sufinansiranje projekata  u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“  za 2013. godinu.

 

Pravo na podnošenje projekata, na  osnovu objavljenog javnog konkursa u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu, imaju  registrirani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrirane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri, inovatori-fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, te drugi subjekti koji doprinose unapređenju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

U oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu sufinansiraju se projekti koji imaju za cilj:

a) promociju i afirmaciju inovatorstva i tehničke kulture  u Bosni i Hercegovini,

b)  predstavljanje inovacija na međunarodnim sajmovima,

c)  učešće na međunarodnim manifestacijama iz oblasti tehničke kulture,

d)  ispitivanje uvjeta za priznavanje patenata, podnošenje međunarodne prijave za patente,

e) ispitivanje izvodljivosti inovacije i izradu tehničke dokumentacije za izradu prototipa,

f) izradu i ispitivanje prototipa ili postupka,

g) projekte koji se realizuju sa partnerima iz drugih država,

h) organiziranje međunarodnih sajmova inovacija u Bosni i Hercegovini, te međunarodnih smotri naučno-tehničkog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini,

i) primjenu inovacije u privredi.

 

Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se :

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini, te doprinos implementaciji prioriteta iz Strategije razvoja nauke u BiH kroz realizaciju jednog ili više prioriteta iz Akcionog plana za njenu implementaciju:

1)       doprinos implementaciji priroteta Unije za inovacije,

2)       stvaranje tehnološke baze  (inovativnost, transfer tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva, komercijalizacija i primjena naučnih dostignuća),

3)       jačanje saradnje nauke i privrede s ciljem prerastanja obrazovanja i intelektualnog kapitala u strateški razvojni resurs,

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih  sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi). Kriteriji za vrednovanje obuhvataju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeva, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za sufinasiranje projekta od strane Ministarstva.. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora te navesti koji su to drugi izvori.

 

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za „Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu sa projektom čija je ukupna vrijednost minimalno 1.000,00KM i maksimalno do 30.000,00KM, a u budžetu projekta jasno se navedi iznos sredstava za sufinansiranje projekta koji se traži od Ministarstva. Projekti čija je ukupna vrijednost manja od 1.000KM ili veća od 30.000KM neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs je otvoren od 24.4.2013. godine do 15.5.2013.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnositelj projekta u periodu od 2007. do 2012. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2013. godinu neće se uzimati u razmatranje. Subjekti koji su krajem decembra 2012. godine dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2012. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2013. godinu s tim da uz aplikaciju dostave finansijski izvještaj za projekat za koji su dobili sredstva u decembru 2012. godine sa trenutnim stanjem u realizaciji tog projekta na dan apliciranja na javni konkurs za 2013. godinu.

 

 

 Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za „Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“. Projektna dokumentacija se sastoji od prijave i prateće dokumentacije. Cjelokupna dokumentacija dostavlja se u jednom originalnom štampanom primjerku. Prijava treba  da sadrži naziv i ciljeve projekta s kojim se aplicira, ukupan budžet projekta i iznos sredstava koji se očekuje od Ministarstva za sufinansiranje, te obrazloženje u čemu se sastoji značaj i doprinos projekta za oblast inovatorstva i tehničke kulutre. Prijava ne treba biti duža od jedne stranice i mora biti potpisana i ovjerena pečatom. Uz potpisanu i pečatom ovjerenu prijavu se obavezno  prilaže sljedeća dokumentacija:

a)

popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni obrazac sa  prijedlogom projekta;

b)

finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan i ovjeren pečatom);

c)

potpisana i ovjerena Izjava podnositelja u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana;

d)

kopija rješenja o registraciji i Statut podnositelja zahtjeva (samo za pravna lica, dok fizička lica dostavljaju profesionalnu biografiju);

e)

kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj - samo za pravna lica);

f)

kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcionog računa;

g)

pregled prihoda i rashoda za 2012. godinu potpisan i ovjeren (samo za pravna lica);

h)

ukoliko je podnositelj zahtjeva član međunarodne ili evropske asocijacije, prilaže se kopija dokaza kojim se potvrđuje članstvo u njoj;

i)

potvrda Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/ patent prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvatanje inovacije/patenta predat Institutu (samo za fizička lica).

 

 Izjava podnositelja iz tečke c), u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana, treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekat, aktivnost koja se sufinansira  iz tih sredstava i iznos sredstava. Ukoliko je podnositelj projekta pojedinac, sredstva će mu biti doznačena na posebno otvoreni  žiro račun fizičkog lica, a kao dokaz se prilaže ugovor sa bankom naveden u tački f) .

 

Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi), gdje je objavljen i tekst javnog konkursa.

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključiće se  ugovor.

 U skladu sa članom 9. stav (9) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu  korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva civilnih poslova www.mcp.gov.ba.

 

Odluka o kriterijima za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu na bazi koje se objavljuje ovaj konkurs može se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu 

Aplikacioni obrazac                              

 

Evaluacioni obrazac 

 

Obrazac za narativni izvještaj/Obrazac za finansijski izvještaj