Konkursi

J A V N I K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU- FP7“ za 2013. godinu

24.4.2013

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

 

Na osnovu člana 9. stav (6) Zakona o  Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 100/12) i člana 2. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7“,za 2013. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

 za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu

 

 

Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu. Sredstva za ove namjene  u iznosu od 450.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2013.godinu(u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 100/12) i u skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu.

 

Pravo na podnošenje projekata, na  osnovu objavljenog javnog konkursa za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu, imaju  registrirane  naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti) i druga pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

Odobravanje sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu, vršit će se za:

a)      podršku naučnoistraživačkim organizacijama  čiji su projekti  odobreni od  strane  Evropske komisije u  okviru FP7 programa Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj,

b)      podršku naučnoistraživačkim organizacijama  koje apliciraju na tekuće pozive  FP7,

c)      podršku pripreme projekata za sve specifične programe i tematske oblasti  FP7.

Odobravanje grant sredstava iz ovog programa vršit će se i kao podrška naučnoistraživačkim projektima i naučnicima koji učestvuju u programu COST i programu EUREKA.

 

Prilikom  razmatranja podnesenih zahtjeva vrednovat će se:

a)      dosadašnji rad na projektima  u  Okvirnim programima  Evropske  unije  za  istraživanje i tehnološki razvoj,

b)     aktualnost istraživanja,

c)      doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

d)     učestvovanje aplikanata u troškovima  realizacije projekta,

e)      podrška  entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,

f)      mogućnost primjene rezultata na više korisnika,

g)     procjena priložene tehno-ekonomske analize i  mogućnost povratka investicija.

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi). Kriteriji za vrednovanje obuhvataju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeva, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za sufinasiranje projekta od strane Ministarstva. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora te navesti koji su to drugi izvori.

 

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za „Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu sa projektom minimalne vrijednosti od  5.000,00KM i maksimalne vrijednosti do 30.000,00 KM.

 

Konkurs je otvoren  . od 24.4.2013. godine do  15.5.2013.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnositelj zahtjeva u periodu od 2010. do 2012.godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2013. godinu neće se uzimati u razmatranje.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za „Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

Projektna dokumentacija se sastoji od prijave i prateće dokumentacije. Cjelokupna dokumentacija dostavlja se u jednom originalnom štampanom primjerku i jednom CD-u sa kopijama cjelokupne projektne dokumentacije snimljene u programima Word i Excel za tabele. Prijava  treba da sadrži  naziv i ciljeve projekta sa kojim se aplicira, ukupan budžet projekta i iznos sredstava koji se očekuje za sufinansiranje od Ministarstva, te obrazloženje u čemu se sastoji značaj i doprinos projekta. Prijava  ne treba biti duža od jedne stranice i mora biti potpisana i ovjerena pečatom. Uz potpisanu i pečatom ovjerenu prijavu se obavezno  prilaže sljedeća dokumentacija:

a)

popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni obrazac sa  prijedlogom projekta;

b)

finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan i ovjeren pečatom);

c)

potpisana i ovjerena Izjava podnositelja u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana;

d)

kopija rješenja o registraciji i Statut podnositelja zahtjeva (u slučaju pojedinca dostaviti  profesionalnu biografiju);

e)

kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj, samo za organizacije);

f)

kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcionog računa;

g)

kopija ugovora o konzorcijumu ukoliko je projekat odobren;

h)

dokaz  aplikacije od Evropske komisije;

i)

pregled prihoda i rashoda za 2012. godinu ovjeren i potpisan.

Izjava podnositelja iz tačke c), u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana, treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekt, aktivnost koja se sufinansira  iz tih sredstava i iznos sredstava.

Ukoliko je podnositelj projekta pojedinac, sredstva će mu biti doznačena na posebno otvoreni  žiro račun fizičkog lica, a kao dokaz se prilaže ugovor sa bankom naveden u tački  f) .

 

Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi), gdje je objavljen i tekst javnog konkursa.

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključiće se  ugovor.

 U skladu sa članom 9. stav (9) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu  korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva civilnih poslova www.mcp.gov.ba.

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu na bazi koje se objavljuje ovaj konkurs može se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu 

Aplikacioni obrazac
 

Evaluacioni obrazac 

Obrazac za narativni izvještaj/Obrazac za finansijski izvještaj