Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Stručnjaci i donosioci odluka iz osam država okupljeni u Sarajevu na konferenciji o socijalnoj zaštiti djece, u organizaciji UNICEF-a kroz saradnju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

13.10.2017

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:
Konferencija o socijalnoj zaštiti djece  - razmjena dobrih praksi okupiće donosioce odluka, stručnjanke koji djeluju u oblasti socijalne zaštite, te druge aktere koji mogu uticati na politike u ovoj oblasti iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Slovenije, Gruzije i Moldavije kako bi razgovarali o inovacijama u oblasti socijalne zaštite, razmijenili iskustva i unaprijedili međusobnu saradnju.

Jačanje socijalne zaštite djece u interesu je svih zemalja u regiji jer se na taj način najefikasnije suzbija siromaštvo djece i socijalna isključenost, te omogućava djeci da imaju bar minimalne uslove za život. Rješavanjem problema siromaštva i socijalne isključenosti djece, socijalna zaštita može pomoći djeci da uživaju minimalne životne uslove koji su im potrebni kako bi mogli da ostvare svoja prava na preživljavanje, napredovanje, učenje, te potpuno i ravnopravno učešće u društvu.

U zadnjih dvadeset godina postignut je značajan napredak na unapređenju prava i smanjenju siromaštva djece. Međutim, jos uvijek se najviše i najbrutalnije krše prava najranjivijih grupa djece.To su djeca iz najsiromašnijih slojeva društva, djeca sa invaliditetom, djeca u manjinskim grupama, romska djeca, kao i djeca koja žive u ruralnim područjima. 

Stoga će ova konferencija rezultirati Pozivom na akciju i dodatno potvrditi opredjeljenost zemalja regije za unapredjenjem sistema socijalne zaštite u kojem djeca zauzimaju važno mjesto. Također, učesnici konferencije ce razmijeniti naučeno u ovoj oblasti, ukazati na inovativne pristupe i razgovarati o zagovaranju socijalne zaštite koji  će porodicama pomoći da se nose sa poteškoćama teške materijalne situacije.